V. 1.0.0
WE & SPORTS

Därför finns We

Därför finns We

Vi tror att många förstår att vi behöver stärka den mentala hälsan bland idrottande ungdomar. Men vi vet att alltför få har kunskapen och verktygen för att bidra till förändring i praktiken. We & Sports skapar nya typer av tjänster för att hjälpa så många personer som möjligt. Vi vill också öka den generella kunskapen om måendets betydelse. Allt för att uppnå ett passionerat och kärleksfullt idrottsklimat.

Metoder och verktyg

We & Sports tar fram metoder och verktyg som kan hjälpa idrottarna själva, deras tränare och ledare samt deras närstående. Alla människor lever i ett sammanhang och därför är det viktigt att se till hela idrottarens nätverk. Vårt mål är att göra våra metoder och verktyg så tillgängliga, begripliga och anpassade som möjligt.

Vi fyller en lucka  

Arbetet är brådskande då det är många som behöver hjälp. Den offentliga vårdens resurser och metoder räcker inte till. Det finns en lucka i vårt samhälle som vi vill fylla.

Hög tillgänglighet och bra mötande

Det går att öka sin motståndskraft och det går att bli helt frisk om man på något sätt drabbas av psykisk ohälsa, men det kan vara utmanande att veta vart man kan vända sig för att få hjälp. Det vill vi på We & Sports ändra på – vi kommer att skapa ett unikt mottagande och en bra tillgänglighet för dem som drabbas. All forskning pekar på vikten av att snabbt göra insatser för den som mår dåligt. Vägen tillbaka blir så mycket kortare då. Vi kommer att snabba på den processen.

Forskning och innovativa tjänster

All verksamhet på We & Sports utgår från forskning och beprövade metoder, som vi ser som vår unika uppgift att skapa ett brett utbud av olika metoder utifrån. Vi vill skapa innovativa som svarar upp på Folkhälsomyndighetens önskemål om kostnadseffektivitet. För att skapa dessa tjänster, som kan hjälpa flera samtidigt och att ungdomar slipper vänta för att få hjälp kräver innovativt tänkande. . Att ha modet och möjligheten att tänka nytt är vårt bidrag för att fler ungdomar ska få må bra. 

Förbättra samhällsklimatet

Det finns ett stort behov av att förändra synen i samhället och få bort den skam som ofta är förenat med psykisk ohälsa. Därför vill vi på We & Sports axla en roll i samhällsdebatten. Vi arrangerar föreläsningar, seminarier och utbildningar med syfte att informera, inspirera och engagera kring mental hälsa. När idrottssverige pratar mer med varandra, synliggör individernas mående och belyser vikten av allas möjligheter att utvecklas i sin takt – då vet vi att vi har vi nått fram. Målet är en miljö där ett varmt engagemang för individen alltid går före ett tekniskt anslag. Det behöver genomsyra hela kedjan från hur unga välkomnas vid varje träningstillfälle, vad alla inblandade väljer att prata om, hur saker görs, vilka uttalanden som sker vid med- och motgångar.

Vid våra träffar med klubbar, skidgymnasier, skiduniversitet och idrottsförbund kommer detta förhållningssätt och skapandet av dessa miljöer att lyftas fram på ett konkret och lättbegripligt sätt. Allt för att idrottaren, tränaren och föräldern ska kunna nå sitt bästa jag.

Bli bättre på mental hälsa

HJÄLP OCH STÖD


På våra hjälp- och stödsidor kan du som idrottare, örälder, tränare eller annan nära anhörig till en idrottare få fördjupad kunskap. Du får möjlighet att öka förståelsen och kunskapen om det område som kanske utmanar eller belastar dig eller någon i din omgivning.

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykologer och coacher och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN


På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 

Läs mer