Så fungerar vår arbetsmodell

Syftet med modellen är att visa vilken insats vi erbjuder respektive grupp eller individ utifrån var de befinner sig i sitt mentala välbefinnande.  Modellen vi utgår ifrån kommer från en forskningsrapport om prevention hos unga, som visat på framsteg och möjligheter i ett längre perspektiv. (En bild över modellen publiceras inom kort längst ner på sidan)

FRÄMJANDE INSATSER

Längst till vänster i modellen här nedan finns det första steget för främjande insatser. I detta steg fokuserar vi på friskfaktorer som kan stärkas. Samtliga insatser på den här nivån sker i grupp och erbjuds till alla inom idrotten. Insatserna görs för att förbättra din förmåga att uppnå känsla av kompetens och autonomi, självkänsla, självreglering, välbefinnande och social kompetens och för att stärka en individs förmåga att klara av motgångar. Ett exempel på en insats kan vara utbildning i hur man förbättrar och utvecklar sin motståndskraft.

FÖREBYGGANDE INSATSER

INSATSER FÖR ALLA INOM IDROTTEN

I de tre rosa fälten som följer är det förebyggande insatser som avses och här uppmärksammas riskfaktorer i individens miljö.

Det första steget, insatser för alla idrottare, beskriver insatser på gruppnivå där riskfaktorer identifieras i miljön runt en grupp individer. Här erbjuder vi insatser som är riktade mot en målgrupp, t.ex. idrottare, tränare eller en utvald riskfaktor, där utbildningar skräddarsys med utgångspunkt i potentiella risker i idrottsmiljön.

INSATSER FÖR IDENTIFIERAD GRUPP

I detta steget gör vi insatser som är riktade till en specifik grupp som identifierats med en förhöjd risk för ett eventuellt kommande problem. Ett par exempel på insatser kan vara att hantera självkritik för en idrottare och utbildning i att identifiera tidiga tecken och varningssignaler för ledare och föräldrar.

INDIVIDANSPASSADE INSATSER

Här gör vi individuella insatser som är riktade till de personer som har en förhöjd risk för en sjukdom men som för närvarande inte är diagnostiserad. Ett exempel på insats kan vara mottagande, vägledning och hänvisning för en idrottare och hens familj för att komma vidare genom den identifierade problematiken. Här erbjuder vi insatser som är riktade mot en målgrupp, t.ex. idrottare eller tränare, där utbildningar skräddarsys med utgångspunkt i potentiella risker i  idrottsmiljön.

ÅTGÄRDANDE INSATSER

I de två röda fälten arbetar vi med individen för att analysera tillstånd och ge förslag på åtgärder. Vid svårare problematik hänvisar vi idag till sjukvården eller andra aktuella aktörer som arbetar med behandling. I framtiden planerar vi för att kunna ta hand om alla idrottare.

UPPRÄTTHÅLLANDE INSATSER

Det rosa fältet till höger handlar om att hålla i sina nya vanor och fortsätta använda de verktyg som främjar mental hälsa, mao vidmakthålla sitt beteende.  I det blå fältet vill We & Sports följa upp kontinuerligt alla som på individnivå kommit in i verksamheten för att verka för ett långsiktigt och hållbart idrottsliv.

Läs mer om hur vi arbetar

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN

På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 
  .

SÅ HJÄLPER VI TILL

Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

UTBILDNING

Med kunskap kommer man långt. Ta del av vårt kursutbud och se hur du som idrottare, förälder, syskon, ledare eller tränare kan utbilda dig inom mental hälsa.