V. 1.0.0
WE & SPORTS

Vår arbetsmodell

Så fungerar vår arbetsmodell

Syftet med modellen är att visa vilken insats vi erbjuder respektive grupp eller individ utifrån var de befinner sig i sitt mentala välbefinnande.  Modellen kommer från en forskningsrapport om prevention hos unga, som visat på framsteg och möjligheter i ett längre perspektiv.

Jobba främjande

Längst till vänster i modellen finns det första steget för främjande insatser. I detta steg fokuserar vi på friska faktorer som kan stärkas hos idrottare. Alla insatser på den här nivån sker i grupp och erbjuds alla inom idrotten. Insatserna görs för att förbättra förmågan att uppnå känsla av kompetens och autonomi, självkänsla, självreglering, välbefinnande och social kompetens och för att stärka en individs förmåga att klara av motgångar. Ett exempel på en insats kan vara utbildning i hur man förbättrar och utvecklar sin motståndskraft.

Jobba förebyggande

De tre rosa fälten som följer handlar om förebyggande insatser. Här uppmärksammas riskfaktorer i individens miljö. Det första steget, insatser för alla idrottare, beskriver aktiviteter på gruppnivå där riskfaktorer identifieras i miljön runt en grupp individer. Här kan vi jobba mot en utvald målgrupp, t.ex. idrottare, tränare eller en utvald riskfaktor, där utbildningar skräddarsys.

I steget insatser för identifierad grupp gör vi insatser som är riktade till en specifik grupp som identifierats med en förhöjd risk för ett eventuellt kommande problem. Ett par exempel på insatser kan vara att hantera självkritik för en idrottare och utbildning i att identifiera tidiga tecken och varningssignaler för ledare och föräldrar. 

Nästa steg handlar om individanpassade insatser. Insatserna riktar sig till personer med en förhöjd risk för sjukdom, men som för närvarande inte är diagnostiserad. Ett exempel kan vägledning och hänvisning för en idrottare och hens familj för att komma vidare genom den aktuell problematik.

Jobba med åtgärder

I de två röda fälten kommer vi i framtiden arbeta med individen för att analysera tillstånd och ge förslag på åtgärder. Vid svårare problematik hänvisar vi idag till sjukvården eller andra aktuella aktörer som arbetar med behandling. I framtiden planerar vi för att kunna ta hand om alla idrottare.

Behålla beteende

Det rosa fältet till höger handlar om att behålla nya vanor och fortsätta använda de verktyg som främjar mental hälsa, med andra ord vidmakthålla sitt beteende.  I det blå fältet vill We & Sports kontinuerligt följa upp alla som på individnivå varit inne i verksamheten. På så vis vill vi verka för mer kunskap och ett långsiktigt och hållbart idrottsliv för fler.

Bakgrund

Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem som avspeglas även inom idrotten och för unga människor, enligt en rapport från Socialstyrelsen [1]. Hela 30 procent av svenska elitidrottare har upplevt psykisk ohälsa någon gång, vilket är något högre än i normalbefolkningen [2]. Mörkertalet tros vara stort och många drabbas redan i tidig ålder vilket kan få allvarliga konsekvenser för resten av livet. 

De särskilda förhållanden som råder inom konkurrensidrott gör det extra viktigt att starta med främjande insatser tidigt med fokus på friskfaktorer och erbjuda stöd till idrottare, tränare, föräldrar och andra i idrottarnas omgivning. Men även erbjuda förebyggande stöd med fokus på idrottarens identifierade sårbarhet för psykisk ohälsa inom stress/utmattning, ätstörning, ångest, depression och skador/sjukdom. 

Socialstyrelsen rapport 2017; utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.
Åkesdotter, C. & Kenttä, G. 2016. Elitens osynliga hälsa. Populärvetenskaplig tidning från centrum för idrottsforskning.

Läs mer om hur vi arbetar

VÅRT BIDRAG TILL FORSKNINGEN


På We & Sports anser vi att det finns bra men för lite forskning gjord om mental hälsa för idrottare. Den forskning som finns har heller inte gjorts tillgänglig för idrottarna i den utsträckning som vi önskar. 

Läs mer

SÅ HJÄLPER VI TILL


Vi identifierar metoder, skapar resurser och gör dem tillgängliga för dig. Vi som jobbar på We & Sports består av bland annat idrottspsykolog, mental tränare och psykolog och har en gedigen erfarenhet i ämnet. Tillsammans stärker vi mental hälsa på lång sikt.

Läs mer

VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster riktar sig till dig som idrottare, närstående, tränare eller dig som arbetar med idrottsevent. Oavsett om du vill stärka dig själv eller stötta någon annan hittar du alternativ som främjar den mentala hälsan. Vi erbjuder kortare föreläsningar,utbildningar, samtal, samtalsgrupper, chatt eller eventlösningar.

Läs mer